Obchodní podmínky penzionu Vila u přehrady

Rezervace

Za pobyt a objednané služby je ubytovaný host povinen platit sjednané ceny (aktuální ceník je uveden na www.vilauprehrady.cz). Pro potvrzení rezervace je nutné uhradit zálohu na pobyt ve výši 50% z celkové ceny pobytu, doplatek se hradí v den nástupu ubytování (platba v hotovosti) v místě ubytování. Host posléze obdrží daňový doklad o platbách. Číslo účtu a variabilní symbol pro uhrazení zálohy obdrží host elektronickou cestou, popř. telefonicky při objednávce ubytování.

Storno podmínky

Zrušení pobytu je nutné učinit písemně (je možné i elektronickou cestou s doručenkou). Rozhodující pro určení doby zrušení pobytu je datum a čas doručení písemného oznámení (přečtení e-mailu). Storno poplatky se účtují následovně:

 • při platbě 50% z ceny – je storno poplatek 29-7 dní před příjezdem 50% z platby
  • 7 a méně dní před příjezdem se účtuje 100% ze zaplacené zálohy
 • při platbě 100% ceny – je storno poplatek 29-7 dní před příjezdem 20% z platby
  • 7 a méně dní před příjezdem se účtuje 80% z platby

Uvedené storno podmínky se vztahují i na změny snížení délky pobytu a počtu ubytovaných osob.
Změny termínu a počtu ubytovaných osob 29 a více dnů před nástupem k ubytování jsou bezplatné.

Příjezd / odjezd

Standardní nástup ubytování je od 14.00 – 18.00 hodin. Pozdější příjezd je nutné nahlásit ubytovateli.
Standardní ukončení ubytování je do 10.00 hodin. Pozdější odjezd je možný pouze po domluvě s ubytovatelem.

UBYTOVACÍ ŘÁD

 1. V penzionu může být ubytován pouze host, který je k ubytování přihlášen po předložení občanského průkazu, platného cestovního pasu nebo jiného platného dokladu o totožnosti.
 2. Na základě objednávky a uhrazení zálohy na pobyt ve výši 50% z celkové ceny, se provozovatel zavazuje rezervovat pokoj nejméně na 48 hodin. Není–li předem dohodnuta pozdější doba ubytování, vyhrazuje si provozovatel právo ubytovat po 48. hodině jiné zájemce.
 3. Požádá-li ubytovaný host o prodloužení doby pobytu, může mu být nabídnut jiný pokoj než ten, ve kterém byl původně ubytován.
 4. Host užívá pokoj po dobu, kterou sjednal s provozovatelem penzionu nebo jeho zástupcem. Nebyla-li doba pobytu sjednána jinak, odhlásí host pobyt nejpozději do 10:00 hod. posledního dne, v též době pokoj uvolní. Pokud tak host neučiní, vyhrazuje si provozovatel právo účtovat za další den pobytu.
 5. V době od 22:00 hod do 7:00 hod je host povinen dodržovat noční klid.
 6. V den nástupu se host může v penzionu ubytovat nejdříve ve 14 hodin, pokud nebyla tato hodina s provozovatelem nebo jeho zástupcem sjednána jinak.
 7. Za pobyt a objednané služby je ubytovaný host povinen platit sjednané ceny (aktuální ceník je uveden na www.vilauprehrady.cz). Pro potvrzení rezervace je nutné uhradit zálohu na pobyt ve výši 50% z celkové ceny pobytu, doplatek se hradí v den nástupu ubytování (platba v hotovosti) v místě ubytování. Host posléze obdrží daňový doklad o platbách. Číslo účtu a variabilní symbol pro uhrazení zálohy obdrží host elektronickou cestou, popřípadě telefonicky při objednávce ubytování.
 8. Zrušení pobytu je nutné učinit písemně (je možné i elektronickou cestou s doručenkou). Rozhodující pro určení doby zrušení pobytu je datum a čas doručení písemného oznámení (přečtení e-mailu). Storno poplatky se účtují následovně:
  • při platbě 50% z ceny – je storno poplatek 29-7 dní před příjezdem 50% z platby
   • 7 a méně dní před příjezdem se účtuje 100% ze zaplacené zálohy
  • při platbě 100% ceny – je storno poplatek 29-7 dní před příjezdem 20% z platby
   • 7 a méně dní před příjezdem se účtuje 80% z platby
 9. Uvedené storno podmínky se vztahují i na změny snížení délky pobytu a počtu ubytovaných osob. Změny termínu a počtu ubytovaných osob 29 a více dnů před nástupem k ubytování jsou bezplatné.
 10. Psi i jiná zvířata mohou být umístěna v prostorách penzionu jen se souhlasem provozovatele penzionu nebo jeho zástupce. Majitel zvířete je povinen na požádání provozovatele penzionu prokázat jeho nezávadný zdravotní stav předložením platného očkovacího průkazu.
  • ve všech veřejných prostorách penzionu musí být zabezpečena bezpečnost ostatních hostů, v případě nutnosti bude muset být pes v prostorách penzionu na vodítku (popř. i s náhubkem)
  • není dovoleno, aby zvířata byla v prostorách penzionu ponechávána bez dozoru ubytovaného hosta
  • zvířata nesmí odpočívat – ležet na lůžku nebo na ostatním zařízení, které slouží k odpočinku hosta
  • nelze užívat sprchy nebo umyvadla ke koupání nebo mytí zvířat
  • ke krmení nesmí být používán inventářů, který slouží k přípravě nebo podávání pokrmů hostům
  • osoba, která zvíře doprovází, odpovídá za dodržování nočního klidu v době od 22:00 do 7:00 hod
  • odpovědnost za škody způsobené zvířetem na majetku penzionu má osoba, která zvíře doprovází
 11. V pokojích a ve společných prostorách nesmí být přemísťován nábytek, prováděny zásahy do elektrické či jakékoliv jiné instalace. V pokojích není dovoleno používat vlastní elektrospotřebiče, kromě holicího strojku, fénu či kulmy.
 12. Při odchodu z pokoje je host povinen uzavřít v pokoji vodovodní uzávěry, zhasnout světla, vypnout el. spotřebiče, které se v nepřítomnosti osob nepoužívají a uzavřít okna.
 13. Kouření je přísně zakázáno ve všech prostorách penzionu.
 14. V prostorách penzionu je zakázána manipulace s omamnými látkami.
 15. Případnou ztrátu klíčů je host povinen nahlásit bez prodlení provozovateli nebo jeho zástupci a uhradit škodu tímto způsobenou.
 16. Z bezpečnostních důvodů není dovoleno ponechávat děti do 10-ti let bez dozoru dospělé osoby v pokoji, ostatních společných prostorách a okolí penzionu. Za bezpečnost dětí odpovídají rodiče ve všech prostorách penzionu i v okolí penzionu.
 17. Za škody způsobené hostem na majetku penzionu odpovídá host podle platných předpisů.
 18. Při hrubém znečištění pokoje je účtován poplatek 1000 Kč.
 19. V pokoji může host přijímat návštěvy neubytovaných osob pouze se souhlasem provozovatele.
 20. Penzion neodpovídá za věci vnesené hostem do penzionu a odložených, pokud tyto věci nebyly uloženy na místě k tomu vyhrazené. Za peníze a cenné věci odpovídá penzion jen tehdy, převzal-li je do vlastní úschovy proti potvrzení.
 21. Sportovní hry je možno provozovat pouze ve vyhrazených prostorách, aby nebyl rušen klid, odpočinek a bezpečnost ostatních hostů.
 22. K penzionu je možno přijíždět motorovými vozidly pouze po přístupových cestách a parkovat na určených místech. Není dovoleno ponechání motoru v chodu.
 23. Každý host je povinen řídit se požárním řádem.
 24. Host ubytovaný v penzionu je povinen dodržovat tento ubytovací řád. V případě, že jej poruší, má vedení penzionu právo smluvní poměr s ním ihned ukončit bez náhrady.
 25. Vstup na okolní pozemky penzionu, zahradu i parkoviště pouze na vlastní nebezpečí hosta.
 26. Provozovatel penzionu děkuje hostům, že nezabíjí komáry o stěny.
 27. S případnými připomínkami a přáními se můžete obrátit na provozovatele penzionu nebo jeho zástupce.